A LOT LÀ GÌ

 - 

A lot là nhiều loại từ gì? Cách áp dụng some, many, much, any, a lot of, lots of, few, a few, little & a little . Lots of là lượng từ chỉ định thường rất hay gặp gỡ trong những dạng bài bác tập ngữ pháp trên trường hay trong tiếp xúc thường ngày. Lots of có nghĩa là nhiều.. Mặc dù nhiên, kế bên từ này thì còn tồn tại hai lượng từ chỉ định và hướng dẫn khác nữa là a lot of và allot. 

*

II/ MANY

many: nhiều.many thường đứng trước danh từ đếm được.Sử dụng “many” khi muốn ám chỉ 1 số lượng lớn.Được dùng chủ yếu trong câu hỏi với câu bao phủ định.

Bạn đang xem: A lot là gì

EX:

I have many friends here. (Ở đây tôi có khá nhiều bạn.)

How many floors does your school have? (Trường bạn có bao nhiêu tầng?)

There aren’t many students in this school. (Không có rất nhiều học sinh ở trường này.)

III/ ANY

any không bao gồm nghĩa xác định.any thường được sử dụng trong câu hỏi với câu đậy định.any đứng trước danh tự số những đếm được hoặc danh từ ko đếm được.Khi đạt thắc mắc với any, fan đó ngụ ý nghi ngờ, đo đắn điều mình hỏi có hay không có.

EX:

Are there any oranges? (Có trái cam như thế nào không?)

No, there aren’t any oranges. (Không, không tồn tại quả cam làm sao cả.)

Is there any cheese in the fridge? (Có chút pho mát nào trong tủ rét không?)

No, there isn’t any cheese in the fridge./No,there isn’t.

IV/ MUCH

much thường sử dụng trong câu tủ định cùng câu hỏi.muchđi với danh từ ko đếm được.

EX:

I don’t have much time. (Tôi ko có nhiều thời gian.)

I don’t have much money. (Tôi ko có rất nhiều tiền.)

V/ A LOT OF VÀ LOTS OF

a lot of có tức thị nhiều, 1 con số nhiềua lot of thường được sử dụng trong câu khẳng định.a lot of là phương pháp nói không giống của lots of.a lot of và lots of thường đi với danh từ không đếm được với danh từ số nhiều. EX:

There’s a lot of rain today. (Hôm ni mưa nhiều.)

A lot of students are studying in the library. (Nhiều học viên đang học bài bác trong thư viện.)

There are lots of people here. (Có nhiều người dân ở đây.)

VI/ FEW, A FEW VÀ LITTLE, A LITTLE

FEW, A FEW dùng cùng với danh từ bỏ đếm được còn LITTLE và A LITTLE thì dùng cho danh từ ko đếm được.

Còn ước ao phân biệt thân từng cặp với nhau thì cẩn thận như sau:

Nhìn vào câu kiếm tìm xem tất cả ý nào LÀM GIẢM ĐI SỐ LƯỢNG danh tự đi sau nó tốt không, nếu tất cả thì dùng FEW (hoặc LITTLE) ( = ít ) còn không có thì dùng A LITTLE (hoặc A FEW) ( = 1 ít, một vài )

Các bạn coi ví vụ sau nhé :

The window is so small that the room gets ………… air.

littlea littlefewa few

Nhìn vùng sau thấy chữ air không có s –> không đếm được nên một số loại câu C cùng D, xét tiếp ngôn từ câu ta thấy so small nghĩa là cửa sổ quá bé dại –> làm sút số lượng không khí vào phòng hãy lựa chọn câu A: little

Ví dụ 2:

I enjoy my lifehere. I have ……………… friends & we meet quite often.

littlea littlefewa few

Nhìn phía sau có friends gồm s nên các loại câu A và B, xét tiếp thấy enjoy quanh đó ra không có yếu tố nào làm sút số lượng friends hãy chọn câu D : a few

CÁCH HIỂU 2:

**Chú ý** rằng giữa a little và little có một chút khác biệt, giống như như giữa a few và few. Với a little, ta đọc rằng chúng ta tất cả một không nhiều cái gì đấy nhưng nó là vừa đủ, còn với little thì nó tất cả nghĩa rất ít, không được để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu:

I have a little money, enough for the cinema at least = Tôi còn một không nhiều tiền, đầy đủ để đi coi phim.

I have little money. I really can’t afford lớn go out = Tôi còn hết sức ít tiền, không đủ để đi chơi.

VD khác:

There have been few problems with the new system, thankfully! = như ý là khối hệ thống mới gồm rất không nhiều vấn đề.

Luckily, there is little crime in my town = như mong muốn thay, tp của bọn họ có vô cùng ít tội phạm.

I’m so pleased that I have few arguments with my family = Tôi cực kỳ vui vì chưng tôi siêu ít tranh cãi với gia đình.

It’s great that there’’s been very little bad weather this month = thiệt tuyệt bởi tháng này ít bao gồm thời tiết xấu.

Ngoài ra những bạn cũng hoàn toàn có thể dựa vào các dấu hiệu sau để triển khai bài.

Nếu gặp mặt ONLY, QUITE thì chọn a few, a littleNếu chạm chán : VERY, SO TOO thì chọn little, few mà không buộc phải xem xét gì thêm nữa.

Ví dụ:

There are only …………… houses.

littlea littlefewa few

Loại ngay câu A và B vì chưng phía sau là houses, tiếp nối ta thấy có only nên lựa chọn câu D: a few

Bài tập

BT1:

1) I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.

muchmany

2) ……………… pencils did you find yesterday?

how muchhow many

3) My dog brings me ………………… different slippers.

muchmany

4) This cow produces …………………. Milk.

muchmany

5) ………………. Shampoo did you use last week?

how muchhow many

6) Paul always gets ………………. Homework.

muchmany

7) ………………. Castles did he destroy?

how muchhow many

8) …………….. Love bởi vì you need?

how muchhow many

9) Andy hasn’t got ……………….. Hair.

muchmany

10) I drank too ……………… cola yesterday.

muchmany

11) There aren’t …………. Oto parks in the center of Oxford.

muchmany

12) Eating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.

anysome

13) Liverpool has …………. Of great nightclubs.

a lotmany

14) Hurry up! We only have ………….. Time before the coach leaves.

a fewa little

15) We saw ……………. Beautiful scenery when we went lớn Austria.

a little ofsome

16) There are a ………….. Shops near the university.

fewany

17) It’s very quiet. There aren’t …………… people here today.

muchmany

18) There are ……………… expensive new flats next to lớn the river.

somea little

19) After Steve tasted the soup, he added ……. Salt to lớn it.

a fewfewlittlea little

20) Many people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.

very fewvery littlevery muchvery many

BT2

Điền vào nơi trống với: a few, few, a little, little, much, many, some, any.

Xem thêm: Rituals Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ : Ritual

1) The postman doesn’t often come here. We receive ………….. Letters.

2) The snow was getting quite deep. I had ……………….. Hope of getting trang chủ that night.

3)

A: I’m having ……………… trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for …………. Days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has …………… ability.

6) I could speak …………… words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I have ………………. Cream, please?

8) Very ……………… people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Just ………………….

10) He gave ……………… thought khổng lồ his future.

11) Would you help me with ……………… money?

12) We have to lớn delay this course because he knows …………………

13) He isn’t very popular. He has ……….. Friends.

14) We didn’t buy …………flowers.

15) This evening I’m going out with ………….friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are …………..old buidings.

17) This is a very boring place khổng lồ live. There’s ………….to do.

18) Listen carefully, I’m going to lớn give you ………. Advice.

19) This town is not a very interesting place to visit, so ………. Tourists come here.

20) I didn’t have …………… money, so I had to lớn borrow ………..

Đáp án

BT1

1) B

2) B

3) B

4) A

5) A

6) A

7) B

8) A

9) A

10) A

11) B

12) A

13) A

14) B

15) B

16) A

17) B

18) A

19) D

20) A

BT2

1) The postman doesn’t often come here. We receive few letters.

2) The snow was getting quite deep. I had a little/little hope of getting trang chủ that night.

3)

A: I’m having a little trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for a few/many/some days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has little ability.

6) I could speak a few/some words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I have some/a little cream, please?

8) Very few people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Just a little

10) He gave a little thought to lớn his future.

11) Would you help me with a little/some money?

12) We have to lớn delay this course because he knows little/much

13) He isn’t very popular. He has few friends.

14) We didn’t buy any/many flowers.

15) This evening I’m going out with some friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are few old buidings.

17) This is a very boring place khổng lồ live. There’s little to do.

18) Listen carefully, I’m going to lớn give you a little/some advice.

Xem thêm: Khái Niệm Kỳ Phiếu Là Gì - Phân Biệt Kỳ Phiếu Với Trái Phiếu, Tín Phiếu

19) This town is not a very interesting place to lớn visit, so few tourists come here.