Là Gì? Nghĩa Của Từ Burger Là Gì Burger In Vietnamese

 - 
meat or other food made inlớn a round, fairly flat shape, fried & usually eaten between two halves of a bread roll:


Bạn đang xem: Là gì? nghĩa của từ burger là gì burger in vietnamese

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ hawacorp.vn.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một giải pháp sáng sủa.


If their non-perishable equipment has been confiscated, they will dump the semi-cooked burgers and hot dogs.
Those franchises include many household names, selling burgers & all types of takeaway meals, và services such as photocopying, drain cleaning, picture framing & printing.
People are used khổng lồ eating real food —although, of course, huge amounts of chips & burgers are also eaten.
Clauses 4 và 5 could mean that there are more people selling burgers on dirty old trolleys than on clean new ones.
We anticipate that with the inevitable substantial increase in price there will be a further switch to lớn burgers.
In the fairly recent past, we saw a great petition lớn cthảm bại down a burger và pizza bar because there were always fights outside it.
Các cách nhìn của các ví dụ không trình bày ý kiến của những biên tập viên hawacorp.vn hawacorp.vn hoặc của hawacorp.vn University Press giỏi của những bên cấp phép.
*Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Make A Point Of Nghĩa Là Gì ? Make It A Point To (Do Something)

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hawacorp.vn English hawacorp.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm:

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語