CLOSING BALANCE LÀ GÌ

 - 

Các thuật ngữ giờ đồng hồ anh trong kế toán tài chính tài chính

Đây là phần lớn từ tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chủ yếu quan trọng

1. Break-even point: Điểm hòa vốn

2. Business entity concept: cơ chế doanh nghiệp là 1 trong những thực thể

3. Business purchase: thâu tóm về doanh nghiệp

4. Calls in arrear: Vốn điện thoại tư vấn trả sau

5. Capital: Vốn

6. Authorized capital: Vốn điều lệ

7. Called-up capital: Vốn sẽ gọi

8. Capital expenditure: chi phí đầu tư

9. Invested capital: Vốn đầu tư

10. Issued capital: Vốn vạc hành

11. Uncalled capital: Vốn không gọi

12. Working capital: Vốn lưu động (hoạt động)

13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần

14. Carriage: giá cả vận chuyển

15. Carriage inwards: túi tiền vận chuyển hàng hóa mua

16. Carriage outwards: ngân sách chi tiêu vận chuyển hàng hóa bán

17. Carrying cost: giá cả bảo tồn hàng lưu kho

18. Cash book: Sổ chi phí mặt

19. Cash discounts: khuyến mãi tiền mặt

20. Cash flow statement: Bảng đối chiếu lưu chuyển khoản mặt

21. Category method: phương thức chủng loại

22. Cheques: Sec (chi phiếú)

23. Clock cards: Thẻ bấm giờ

24. Closing an account: Khóa một tài khoản

25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ

26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm thông tin tài khoản thanh toán

27. Company accounts: kế toán công ty

28. Company Act 1985: Luật doanh nghiệp năm 1985

29. Compensating errors: Lỗi từ triệt tiêu

30. Concepts of accounting: các nguyên tắc kế toán

31. Conservatism: chính sách thận trọng

32. Consistency: nguyên tắc nhất quán

33. Control accounts : tài khoản kiểm tra

34. Conventions: Quy ước

35. Conversion costs: ngân sách chế biến

36. Cost accumulation: Sự tập hợp bỏ ra phí

37. Cost application: Sự phân bổ chi phí

38. Cost concept: qui định giá giá thành lịch sử

39. Cost object: Đối tượng tính giá chỉ thành

40. Cost of goods sold: Nguyên giá hàng bán

41. Credit balance: Số dư có

42. Credit note: Giấy báo có

43. Credit transfer: Lệnh chi

44. Creditor: công ty nợ

45. Cumulative preference shares: cp ưu đãi bao gồm tích lũy

46. Current accounts: thông tin tài khoản vãng lai

47. Current assets: gia sản lưu động

48. Curent liabilities: Nợ ngắn hạn

49. Current ratio: hệ số lưu hoạt

50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ

51. Debenture interest: Lãi trái phiếu

52. Debit note: Giấy báo Nợ

53. Debtor: con nợ

54. Depletion: Sự hao cạn

55. Depreciation: Khấu hao

56. Causes of depreciation: những nguyên vì chưng tính khấu hao

57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín

58. Nature of depreciation: thực chất của khấu ha

59. Provision for depreciation: dự trữ khấu hao

60. Reducing balance method: phương pháp giảm dần

61. Straight-line method: phương thức đường thẳng

62. Direct costs: ngân sách trực tiếp

63. Directors: Hội đồng quản lí trị

64. Directors’ remuneration: Thù kim member Hội đồng quản trị

65. Discounts: chiết khấu

66. Discounts allowed: tách khấu bán hàng

67. Cash discounts: chiết khấu tiền mặt

68. Provision for discounts: dự trữ chiết khấu

69. Discounts received: tách khấu cài hàng

70. Dishonored cheques: Sec bị trường đoản cú chối

71. Disposal of fixed assets: Thanh lý gia sản cố định

72. Dividends: Cổ tức

73. Double entry rules: các nguyên tắc cây bút toán kép

74. Dual aspect concept: Nguyên tắc tác động kép

75. Drawing: Rút vốn

76. Equivalent units: Đơn vị tương đương

77. Equivalent unit cost: ngân sách chi tiêu đơn vị tương đương

78. Errors: sai sót

79. Expenses prepaid: chi tiêu trả trước

80. Factory overhead expenses: đưa ra phí quản lý phân xưởng

81. FIFO (First In First Out): phương pháp nhập trước xuất trước

82. Final accounts: báo cáo quyết toán

83. Finished goods: Thành phẩm

84. First call: Lần hotline thứ nhất

85. Fixed assets: gia sản cố định

90.


Bạn đang xem: Closing balance là gì


Xem thêm: Coinbase Là Gì ? Người Việt Nam Đăng Ký Coinbase Được Không?


Xem thêm: In God We Trust Nghĩa Là Gì ? Tại Sao Đồng Tiền Mỹ Lại Có Dòng Chữ


Going concerns concept: Nguyên tắc vận động lâu dài

91. Goods stolen: hàng bị tiến công cắp

92. Goodwill: Uy tín

93. Gross loss: Lỗ gộp

94. Gross profit: Lãi gộp

95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá giá thành lịch sử

97. Horizontal accounts: report quyết toán dạng chữ T

98. Impersonal accounts: tài khoản phí thanh toán

99. Imprest systems: chế độ tạm ứng

100. Income tax: Thuế thu nhập

101. Increase in provision: Tăng dự phòng

102. Indirect costs: chi phí gián tiếp

103. Installation cost: giá thành lắp đặt, chạy thử

104. Intangible assets: gia sản vô hình

105. Interpretation of accounts: phân tích các report quyết toán

106. Investments: Đầu tư

107. Invoice: Hóa đơn

108. Issue of shares: sản xuất cổ phần

109. Issued chia sẻ capital:Vốn cổ phần phát hành

110. Job-order cost system: khối hệ thống hạch toán ngân sách chi tiêu sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm

111. Journal: Nhật ký chung

112. Journal entries: bút toán nhật ký

113. Liabilities: Công nợ

114. LIFO (Last In First Out): phương pháp nhập sau xuất trước

115. Limited company: Công ty trách nhiệm hữu hạn

116. Liquidity: kĩ năng thanh toán bởi tiền mặt (tính lỏng/ tính thanh khoản)

117. Liquidity ratio: Hệ số tài năng thanh toán

118. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

119. Loss: Lỗ

120. Gross loss: Lỗ gộp

121. Net loss: Lỗ ròng

122. Machine hour method: cách thức giờ máy

123. Manufacturing account: thông tin tài khoản sản xuất

124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá vốn

125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá chỉ bán

126. Matching expenses against revenue: Khế hợp ngân sách chi tiêu với thu nhập

127. Materiality: Tính trọng yếu

128. Materials: Nguyên đồ liệu

129. Money mesurement concept: phương pháp thước đo bằng tiền

130. Net assets: tài sản thuần

131. Net book value: quý giá thuần

132. Net realizable value: cực hiếm thuần tiến hành được

133. Nominal accounts: thông tin tài khoản định danh

134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp

135. Notes khổng lồ accounts: ghi chú của báo cáo quyết toán

136. Objectivity: Tính khách quan

137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu

138. Opening entries: những bút toán mở màn doanh nghiệp

139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ

140. Operating gains: lợi nhuận trong hoạt động

141. Ordinary shares: cổ phần thường

142. Original entry, errors : Lỗi tạo ra từ nhật ký

143. Output đầu ra in equivalent units: lượng sản phẩm tính theo đơn vị chức năng tương đương

144. Overdraft: Nợ thấu chi

145. Overhead application base: Tiêu thức phân chia chi phí làm chủ phân xưởng

146. Overhead application rate: Hệ số phân bổ chi phí cai quản phân xưởng

147. Oversubscription of shares: Đăng ký cp vượt mức

148. Paid-up capital: Vốn vẫn góp

149. Par, issued at: thành lập theo mệnh giá

150. Periodic stock: cách thức theo dõi tồn kho định kỳ

151. Perpetual stock: phương pháp theo dõi tồn kho liên tục

152. Personal accounts: thông tin tài khoản thanh toán

153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí

154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

155. Physical deteration: Sự hao mòn vật chất

156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)

157. Posting: Vào sổ tài khoản

158. Predetermined application rate: thông số phân bổ chi tiêu định trước

159. Preference shares: cp ưu đãi

160. Cummulative preference share: cp ưu đãi bao gồm tích lũy

161. Non-cummulative preference share: cổ phần ưu đãi không tích lũy

162. Preliminary expenses: túi tiền khởi lập

163. Prepaid expenses: ngân sách chi tiêu trả trước

164. Private company: doanh nghiệp tư nhân

165. Profitability: kĩ năng sinh lời

166. Prime cost: ngân sách cơ bản

167. Principle, error of: Lỗi định khoản

168. Process cost system: hệ thống hạch toán CPSX theo quy trình công nghệ

169. Hàng hóa cost: giá cả sản phẩm

170. Production cost: giá thành sản xuất

171. Profits: lợi nhuận, lãi

172. Appropriation of profit: trưng bày lợi nhuận

173. Gross profit: Lãi gộp

174. Net profit: Lãi ròng

175. Profit và loss account: tài khoản kết quả

Chuyênlập report tài chính,Kế toán thuếtrọn gói, Quyết toán thuế,Thành lập doanh nghiệp,Thay đổi đk kinh doanh,Giải thể, cài bán, Sáp nhập doanh nghiệp Chính xác, nhanh chóng, Minh bạch.