FIELD OF STUDY LÀ GÌ

 - 
Though once considered outside the mainstream of scientific inquiry, astrobiology has become a formalized field of study.

Bạn đang xem: Field of study là gì


Mặc dù nó từng được xem là không thuộc điều tra khoa học chính thống, sinh học vũ trụ đã dần trở thành một ngành nghiên cứu chính thức.
Mathematics is a field of study that investigates topics including number, space, structure, and change.
Toán học là ngành nghiên cứu trừu tượng về những chủ đề như: lượng (các con số), cấu trúc, không gian, và sự thay đổi.
Do đó, những đức tính và cách cư xử của Đức Chúa Trời, như được ghi lại trong Kinh Thánh, là những đề tài nghiên cứu cốt yếu”.
Trên thực tế, hai lĩnh vực nghiên cứu này không chỉ hòa hợp mà còn bổ sung cho nhau một cách tuyệt vời.
Vào năm 1970, xã hội học thể thao nhận gây chú ý đáng kể trong vai trò một lĩnh vực nghiên cứu chính thống và có tổ chức.
Consequently, international relations became a public concern as well as an important field of study and research.
Do đó, quan hệ quốc tế trở thành mối quan tâm của công chúng cũng như một lĩnh vực nghiên cứu và nghiên cứu quan trọng.
Do đó, những đức tính và cách xử sự của Đức Chúa Trời, như được ghi lại trong Kinh Thánh, là những đề tài nghiên cứu cốt yếu.
A relatively new science, Biblical archaeology has become a major field of study that has yielded some valuable information.
Mặc dù là ngành khoa học tương đối mới, khảo cổ học Kinh Thánh đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng, cung cấp một số thông tin hữu ích.
In doing so, he united two disparate branches of mathematics and introduced a new field of study, analytic number theory.
Với phương pháp này, ông đã kéo gần lại hai lĩnh vực dường như tách biệt của toán học và giới thiệu ra một ngành nghiên cứu mới, lý thuyết số giải tích.
Psychometrics is the field of study concerned with the theory and technique for measuring social and psychological attributes and phenomena.

Xem thêm: Năm 1964 Là Năm Con Gì, Tuổi Gì Và Hợp Khắc Với Tuổi Nào? 1964 Tuổi Con Gì


Psychometrics là lĩnh vực nghiên cứu có liên quan với các lý thuyết và kỹ thuật để đo các thuộc tính xã hội, tâm lý và hiện tượng.
He defined machine learning as the field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed.
Ông định nghĩa máy học là ngành học cung cấp cho máy tính khả năng để tìm hiểu về người một cách rõ ràng lập trình.
What vital field of study will be discussed in this publication, and what will be examined in the next chapter?
McGill offers degrees and diplomas in over 300 fields of study, with the highest average admission requirements of any Canadian university.
McGill cung cấp học vị và bằng cấp cho hơn 300 lĩnh vực nghiên cứu, với các yêu cầu tuyển sinh trung bình cao nhất so với bất kỳ trường đại học Canada nào khác.
Traditional fields of study are going to continue to grow and in so doing, inevitably they will meet and create new disciplines.
Lĩnh vực nghiên cứu truyền thống sẽ tiếp tục phát triển và tiếp tục như thế, chắc chắn các lĩnh vực sẽ gặp nhau và tạo các ngành mới.
A field of study called memetics arose in the 1990s to explore the concepts and transmission of memes in terms of an evolutionary model.
Một lĩnh vực nghiên cứu gọi là memetics đã xuất hiện trong những năm 1990 để khám phá những khái niệm và sự truyền lại của các meme trong những giao tiếp của một mô hình tiến hóa.
Modern day control engineering is a relatively new field of study that gained significant attention during the 20th century with the advancement of technology.
Kỹ thuật điều khiển thời nay là một lĩnh vực nghiên cứu tương đối mới, đã nhận được sự chú ý đáng kể trong thế kỷ XX với sự tiến bộ của công nghệ.
Kinematics, as a field of study, is often referred to as the "geometry of motion" and is occasionally seen as a branch of mathematics.
Chuyển động học là một lĩnh vực nghiên cứu, thường được gọi là "hình học của chuyển động" và đôi khi được xem là một nhánh của toán học.

Xem thêm: Quan Hệ Huyết Thống Là Gì ? Hôn Nhân Cận Huyết Thống Là Gì


What that Kingdom has already accomplished and will do in the future is the vital field of study that will be discussed in this publication.