Nghỉ không lương tiếng anh là gì

 - 
Tiếp tục học 90 từ bỏ vựng giờ Anh siêng ngành nhân sự (phần 2) nhằm cải thiện vốn từ vựng siêng ngành của chính bản thân mình nhé


Bạn đang xem: Nghỉ không lương tiếng anh là gì

Hôm nay hawacorp.vn đang tiếp tục chia sẻ 90 tự vựng giờ Anh siêng ngành nhân sự (phần 2) nhé. Nhưng trước tiên bạn nên học tập siêng năng và ghi lưu giữ kĩ phần 1 vẫn rồi mới gửi lịch sự phần 2 nhé.

=> 90 từ bỏ vựng tiếng Anh chăm ngành nhân sự (phần 1)

=> 3 bước giúp bạn ghi ghi nhớ cùng sử dụng từ bỏ vựng giờ Anh hiệu quả

=> Những trở thành báo tuyệt gặp sinh sống trường bay bởi tiếng Anh

*

90 từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành nhân sự (phần 2)

1.

Xem thêm: 6 Cách Nấu Cháo Thịt Bò Nấu Với Rau Gì Đảm Bảo Dinh Dưỡng Tốt Nhất Cho Trẻ? ?


Xem thêm: Sinh Năm 80 Tuổi Gì ? Tuổi Canh Thân Hợp Tuổi Nào, Màu Gì, Hướng Nào?


Labor Employment và Management
– Sử dụng cùng Quản lý lao động

- Annual leave (n) – /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phnghiền năm

- Career development(n) – /kəˈrɪər dɪˈvel.əp.mənt/: Phát triển sự nghiệp

- Career ladder (n) – /kəˈrɪərˈlæd.ər/: Nấc thang sự nghiệp

- Career path (n) – /kəˈrɪər pæθ/: Con con đường phát triển sự nghiệp

- Compassionate leave (n) – /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ bài toán lúc gồm người thân vào gia đình mất

- Conflict of interest (n) – /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪn•tər•əst/: Xung đột nhiên lợi ích

- Direct labor (US) (n) – /dɪˈrektˈleɪ.bɚ/: Lực lượng lao động trực tiếp

- Disciplinary action (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈæk.ʃən/: Hình thức kỷ luật

- Disciplinary hearing (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

- Disciplinary procedure (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình cách xử trí kỷ luật

- Discipline (n) – /ˈdɪs.ə.plɪn/: Nề nếp, kỷ cương cứng, kỷ luật

- Employee relations (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ thân nhân viên với cấp cho bên trên quản ngại lý

- Employee rights (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền thích hợp pháp của nhân viên

- Employee termination (n) – /ˌem.plɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự loại trừ nhân viên

- Indirect labor (US) (n) – /ˌɪndaɪˈrekt ˈleɪ.bər/: Lực lượng lao cồn loại gián tiếp

- Industrial dispute (n) (also: labour dispute, trade dispute) – /ɪnˈdʌs.tri.əl ˈdɪspjuːt/: Trực rỡ chấp lao động

- Labor contract (n) – /ˈkɒntræktˈleɪ.bɚ/: Hợp đồng lao động

- Labor relations (n) – /ˈleɪ.bɚ rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ lao đụng thân người sử dụng lao đụng với tín đồ lao động

- Labor turnover (UK), Labor turnover (US) (n) – /ˈleɪ.bɚˈtɝːnˌoʊ.vɚ/: Tỉ lệ vận chuyển lao cồn (tỉ lệ bỏ việc)

- Maternity leave (n) – /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ tnhì sản

- Paid leave sầu (n) – /peɪd liːv/: Nghỉ phép tận hưởng lương

- Paternity leave (n) – /pəˈtɜː.nə.ti liːv/: Nghỉ sinch con

- Rostered day off (n) – /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ bù

- Rotation (n) – /rəʊˈteɪʃən/: Công việc theo ca

- Sick leave (n) – /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

- The five sầu Ts /faɪv tis/ – (time, tools, technique (= skill), talent (= ability), và training) (n, pl) – Năm nguyên tố bất kỳ nhân viên cấp dưới nào cũng buộc phải để thực hiện công dụng công việc: thời gian (Time), nghệ thuật hoặc kỹ năng (Technique = Skill), kỹ năng (Talent = Ability) và huấn luyện và đào tạo (Training)

- Time off in lieu (Compensatory time/ Comp time (US) (n) – /ˈkɑmp tɑɪm/: Thời gian nghỉ bù

- Timesheet (n) – /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chnóng công

- Unpaid leave (n) – /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phép ko lương

2. Salary & Benefits – Lương và an sinh xã hội

- Average salary (also: average wage, average pay) – /ˈæv.ər.ɪdʒ ˈsæl.ər.i/: Lương trung bình

- Base salary (US) (n) – /ˈbeɪ.sɪkˈsæl.ər.i/: Lương cơ bản

- Bonus (n) – /ˈbəʊnəs/: Thưởng

- Health insurance (medical insurance) (n) – /ˈhelθ ɪnˌʃɔː.rəns/: Bảo hiểm y tế

- National minimum wage (n) – /ˈnæʃ.ən.əl ˈmɪn.ɪ.məm weɪdʒ/: Mức lương buổi tối thiểu

- Overtime (n)– /ˈoʊ.vɚ.taɪm/: Thời gian làm cho thêm giờ đồng hồ, tiền làm cho thêm giờ

- Pay scale (salary scale, wage scale) – /peɪ skeɪ /: Bậc lương

- Payroll (n) – /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

- Pension fund (n) – /ˈpen.ʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

- Performance bonus (n) – /pɚˈfɔːr.məns ˈbəʊnəs/: Thưởng theo hiệu suất

- Personal income tax (n) – /ˈpɝː.sən.əlˈɪn.kʌm tæks/: Thuế thu nhập cá nhân cá nhân

- Salary (n) – ˈsæl.ɚr.i/: Tiền lương (số chi phí thỏa thuận trả cho những người lao cồn hàng tháng)

- Seniority (n) – /siːˈnjɔːr.ə.t̬i/: Thâm niên

- Social insurance (n) – /ˈsoʊ.ʃəl ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm làng hội

- Starting salary (n) – /stɑːtɪŋ ˈsæl.ər.i/: Lương khởi điểm

- Unemployment insurance (unemployment compensation) (n) – /ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm thất nghiệp

- Wage (n) – /weɪdʒ/: Tiền công (là chi phí được trả mặt hàng tuần, thỉnh thoảng mỗi ngày dựa vào nút tiền công theo tiếng, ngày hoặc tuần hoặc theo trọng lượng các bước hoặc một hình thức làm sao đấy)

- Wage bill (wages bill) (n) – /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Hy vọng tất cả trường đoản cú vựng trên sẽ giúp đỡ bạn học giờ Anh chuyên ngành nhân sự một giải pháp rất tốt.quý khách hoàn toàn có thể tham khảo thêm cách học tập từ vựng tiếng Anhcủa hawacorp.vn để tiếp thu kiến thức được hiệu quả tốt nhất nhé. Chúc các bạn học tập giờ Anh thành công!