Stereotype nghĩa là gì

 - 
khuôn mẫu·lặp lại như đúc·mẫu rập khuôn·mẫu sẵn·rập khuôn·đúc bản để in·ấn tượng sâu sắc·ời nói lập lại máy móc
Feminism is all about undoing stereotypes about gender, so there"s nothing feminine about feminism."
Phong trào nam nữ bình quyền là nhằm xóa đi khác biệt về giới tính, bởi vậy, thuyết nam nữ bình quyền chẳng nữ tính tí nào.”
For much of China"s ancient and imperial history, brothels were owned by wealthy merchants, typically stereotyped as "madams", and engaged in business in urban areas such as the Capital city.

Bạn đang xem: Stereotype nghĩa là gì


Nhiều giai đoạn trong lịch sử Trung Quốc thời kỳ cổ đại và đế quốc, kỹ viện do các thương gia giàu có sở hữu, tiêu biểu là hình tượng các "tú bà" và họ hoạt động kinh doanh ở các vùng thành thị như là Kinh thành.
So first of all, decide on a goal: to get to know one person from a group you may have negatively stereotyped.
Rösti dishes are portrayed as a stereotypical part of the Swiss-Germanic culture, as opposed to Latin culture.
Món Rösti được miêu tả như là một khuôn mẫu của một phần văn hoá người Thụy sĩ gốc Đức, trái ngược với văn hóa Latin.
Feminism is all about undoing stereotypes about gender, so there"s nothing feminine about feminism. "
Phong trào nam nữ bình quyền là nhằm xóa đi khác biệt về giới tính, bởi vậy, thuyết nam nữ bình quyền chẳng nữ tính tí nào. "
Lời cầu nguyện của chúng ta có lập đi lập lại cách máy móc không? Hay là ý tưởng xuất phát tự đáy lòng chúng ta?
As most Thai people traditionally have never encountered people of African descent, prejudice toward and stereotypes of people of African descent were absorbed by Thais through movies from the West.
Vì hầu hết người Thái Lan truyền thống chưa bao giờ gặp người gốc Phi, cá tính và định kiến về người gốc châu Phi đã bị hấp thu bởi người Thái thông qua các bộ phim từ phương Tây.
Nevertheless, some Americans continue to hold negative racial/ethnic stereotypes about various racial and ethnic groups.
Tuy nhiên, một bộ phận người Mỹ da trắng vẫn tiếp tục giữ định kiến tiêu cực về các nhóm chủng tộc và sắc tộc thiểu số.
And trust me, it had all the stereotypes that you can imagine, the sitting cross- legged on the floor, the incense, the herbal tea, the vegetarians, the whole deal, but my mom was going and I was intrigued, so I went along with her.
Và tin tôi đi, nó có tất cả những định kiến mà bạn có thể tưởng tượng ra, chẳng hạn như ngồi bắt chéo chân trên sàn, nhang, trà thảo mộc, những người ăn chay, tất cả những thứ ấy, nhưng vì mẹ tôi đi và tôi thì tò mò, thế nên tôi cũng đi theo mẹ.
A woman shared her portrait on Facebook and wrote, "All my life, people from across the globe had difficulties to place me in a group, a stereotype, a box.
Một người phụ nữ khác chia sẻ chân dung trên Facebook và viết, "Cả đời tôi, mọi người trên trái đất đã rất khó đặt tôi vào trong 1 nhóm một khuôn mẫu, một cái hộp.
Most of these distinctive signature whistles are quite stereotyped and stable through the life of a dolphin.

Xem thêm: Management Information System Là Gì, Làm Gì, Management Information System Là Gì


Their suspicions will evaporate, negative stereotypes will disappear, and they will begin to understand the Church as it really is.
Nỗi nghi ngờ của họ sẽ bị xua tan, những định kiến tiêu cực sẽ biến mất, và họ sẽ bắt đầu hiểu Giáo Hội thật sự là như thế nào.
Tôi hy vọng rằng tôi có thể phá vỡ những khuôn mẫu chúng ta đều biết, bằng chính vẻ đẹp của ký tự Ả-rập.
The Column stereotypes them with the appearance of a single tribe, probably the most outlandish-looking, to differentiate them clearly from the regular auxilia.
Tháp Trajan khắc họa họ dưới hình thức của một bộ lạc duy nhất, có lẽ là kỳ quặc nhất, để phân biệt rõ ràng với Quân chủng Auxilia chính quy.
I mean, I know we"re not shooting people down in the street, but I"m saying that the same stereotypes and prejudices that fuel those kinds of tragic incidents are in us.
Tôi biết chúng ta không cần phải bắn người lộ liễu, nhưng ý tôi là những định kiến và khuôn mẫu mà kích động nên những tai nạn thảm khốc này lại ẩn sâu trong chúng ta.
This is the stereotype of the typical African leader that we typically think of: Mobutu Sese Seko from Zaire, Sani Abacha from Nigeria.
Khuôn mẫu điển hình của một nhà lãnh đạo châu Phi mà ta thường nghĩ đến: Mobutu Sese Seko ở Zaire, Sani Abacha ở Nigeria.
In reviewing the series for DVD Talk, Don Houston felt the characters surpassed the usual shōnen anime stereotypes and liked "the mixture of darker material with the comedic".
Khi xem xét Bleach cho DVD Talk, Don Houston cảm thấy các nhân vật đã vượt qua định kiến anime "shōnen" bình thường và thích "các hỗn hợp vật liệu tối hơn với sự hài hước." .
To poke fun at their stereotypes: <#IfAfricaWasABar Nigeria would be outside explaining that he will pay the entrance fee, all he needs is the bouncer"s account details.>
Để chọc tức các định kiến: <#nếuchâuPhilàmộtquánbar Nigeria sẻ ở bên ngoài biện hộ rằng anh ta sẽ trả phí vào cửa, điều anh ta cần là tài khoản của anh gác cổng.>
And when I was reflecting on my time in the military, I wasn"t first thinking on the stereotypical drills and discipline and pain of it; but rather, the small, intimate human moments, moments of great feeling: friends going AWOL because they missed their families, friends getting divorced, grieving together, celebrating together, all within the backdrop of the military.

Xem thêm: Msvcp100.Dll Là Gì - Cách Sửa Lỗi Msvcr100


Và khi tôi nhớ lại thời gian mình ở quân ngũ, tôi không nghĩ ngay về các cuộc diễn tập, về sự kỉ luật hay sự đau đớn; mà là những khoảnh khắc đầy tình người, những xúc cảm tuyệt vời: bạn bè nghỉ không phép vì họ nhớ gia đình, bạn bè ly dị, cùng nhau buồn đau, cùng nhau chúc mừng, tất cả đều trong bối cảnh của quân đội.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M