Điểm Tốt Nhất ( Sweet Spot Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

 - 
the part of a surface that gives the most power for the least effort, for example when hitting a ball:

quý khách hàng vẫn xem: Sweet spot là gì

the particular situation, quality, combination of things, etc. that is the best or most effective sầu possible: Every restaurant wine các mục has a sweet spot where you"ll find the best bottles at the fairest prices.

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ tradequangnsợi.com.vn.Học những từ bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tín.

This leaves programmers không tính tiền lớn write readable programs without paying a performance penalty-a rare "sweet spot" in the readability-performance trade-off. It managed to lớn hit a sweet spot between usability and functionality-millions of users with no formal training in programming were suddenly enabled to create custom applications of their own. The race, the hurdle and the sweet spot: lessons from genetic algorithms for the automation of design innovation và creativity. Perhaps the greakiểm tra limitation of the process is that the picture looks natural only from within a rather limited sweet spot. It functions as an adaptive sầu scheduler to lớn ensure each student is learning in his or her educational sweet spot. Các cách nhìn của những ví dụ không mô tả ý kiến của những biên tập viên tradequangntua.com.vn tradequangnsợi.com.vn hoặc của hawacorp.vn University Press tuyệt của những bên cấp giấy phép.


Bạn đang xem: Điểm tốt nhất ( sweet spot là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích

*

*

*Xem thêm: " Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh Là Gì ? Ví Dụ Và Cách Dùng Đúng Văn Phạm

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tradequangnsợi.com.vn English hawacorp.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ và Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Black Card Là Gì ? Top Những Người Sở Hữu Black Card Trên Thế Giới

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語