Thị giá là gì

 - 

Bài viết này giúp bạn phân biệt được sự khác biệt giữa: Mệnh giá, giá trị sổ sách, giá trị thị trường và giá trị nội tại để áp dụng thành công trong đầu tư chứng khoán.

Bạn đang xem: Thị giá là gì

Hiện tại, chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào việc phân biệt sự khác biệt (mối quan hệ) giữa mệnh giá, giá trị sổ sách, giá trị nội tại và giá trị thị trường.

SỰ KHÁC BIỆT CHÍNH…

Mệnh giá và giá trị sổ sách là một con số lý thuyết tĩnh. 

Trong khi giá trị nội tại và giá trị thị trường là con số thực tế động.

Mệnh giá và giá trị ghi sổ là các bút toán được lập trong bảng cân đối kế toán của công ty chỉ nhằm mục đích ghi sổ kế toán. 

Có những quy tắc, dựa vào đó giá trị này sẽ được ghi vào sổ kế toán của công ty.

Do đó Phương gọi nó là “con số lý thuyết tĩnh”. 

Các giá trị này có thể giống hoặc không giống với “giá trị thực”. 

# 1. MỆNH GIÁ

Mệnh giá là giá trị danh nghĩa của một chứng khoán (cổ phiếu) được xác định bởi công ty phát hành.

Ý nghĩa:

Mệnh giá cổ phiếu thường được sử dụng để ghi sổ sách kế toán cho công ty. 

Mệnh giá không tác động đến giá trị thị trường của cổ phiếu.

Thường chỉ có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành thêm cổ phiếu, bán cổ phiếu ưu đãi, chia cổ tức bằng cổ phiếu (dựa trên mệnh giá chứ không phải giá thị trường)…

Ở Việt Nam, mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đ/ cp.

# 2. CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ SỔ SÁCH CỔ PHIẾU?

Định nghĩa:

Giá trị sổ sách (Book Value): được coi là giá trị của một doanh nghiệp xét theo giá trị toàn bộ tài sản (không bao gồm tài sản vô hình) của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi các khoản nợ.

Hiểu đơn giản là tài sản còn lại có thể chia cho cổ đông sau khi công ty bị phá sản và đã xử lý hết các nghĩa vụ nợ.

Cách tính:

(Giá trị sổ sách) trên mỗi cổ phiếu = (Tổng tài sản – Tổng nợ) trên mỗi cổ phiếu.

Xem thêm: Hoa Tam Giác Mạch Là Hoa Gì ?" Những Điều Cần Biết Về Hoa Tam Giác Mạch Hà Giang

Đối với điều này, chúng ta cần phải tính Tổng tài sản trừ Tổng nợ.

Trong kiểm soát tiền, “ tổng nợ & tổng tài sản ” có thể được lấy trực tiếp từ bảng cân đối kế toán của công ty.

*

Vì vậy, từ những báo cáo này, chúng ta phải chọn lại ba con số quan trọng:

Tổng nợ = 53,989,393,956,205Tổng tài sản = 101,776,030,099,900Số cổ phiếu = 3,313,282,659 

Tổng Tài sản – Tổng Nợ = Vốn chủ sở hữu= 47,786,636,143,695

(Tổng tài sản – Tổng nợ) trên mỗi cổ phiếu = 14,422 đ

Sử dụng công thức này, (Giá trị sổ sách) trên mỗi cổ phiếu = (Tổng tài sản – Tổng nợ) trên mỗi cổ phiếu.

(Giá trị sổ sách) trên mỗi cổ phiếu = 14,422 đ/cp

# 3. MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG, MỆNH GIÁ VÀ GIÁ TRỊ SỔ SÁCH…


*

Nhìn hình trên ta có thể sử dụng công thức khác để tính toán Giá trị sổ sách (Book Value)

Giá trị sổ sách/ cổ phiếu= Mệnh giá+ Giá trị thặng dư/ mỗi cổ phiếu

*

(Giá trị thặng dư ở đây bao gồm thặng dư vốn cổ phần + lợi nhuận chưa phân phối)

Hình trên là một mô tả rất thô sơ về giá trị thị trường của một cổ phiếu.

Giá trị thị trường = Giá trị sổ sách + Giá trị tích lũy.

Đó là giá thị trường của cổ phiếu mà tại đó chúng ta mua và bán cổ phiếu của mình. Do đó, đây là số liệu chứng khoán quan trọng nhất khi nói đến giao dịch chứng khoán. 

Chính giá trị này thực sự quyết định xem nhà đầu tư sẽ lãi hay lỗ. Làm sao?

Để hiểu điều này, chúng ta phải hiểu một mối quan hệ quan trọng khác. 

#4. MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ TRỊ NỘI TẠI VÀ GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG…

Những gì chúng ta đã thấy cho đến bây giờ:

Mệnh giá có thể được tính toán từ dữ liệu trong bảng cân đối kế toán. Là con số mặc định là 10.000 đồng Giá trị sổ sách có thể được tính toán dễ dàng từ dữ liệu trong bảng cân đối kế toán. Giá trị thị trường có thể nhìn thấy ở mọi nơi (không cần tính toán).

Khó khăn chính trong đầu tư cổ phiếu phát sinh trong việc ước tính giá trị nội tại của cổ phiếu.

Đặc điểm của giá trị nội tại là gì?


*

So sánh giữa giá trị nội tại và giá trị thị trường quyết định xem cổ phiếu được định giá quá cao hay quá thấp. 

Định giá quá cao: Giá thị trường> Giá trị nội tại. 

Định giá thấp: Giá thị trường Đọc thêm về cổ phiếu đang dưới giá trị (Undervalue)

Việc so sánh giữa giá trị nội tại và giá trị thị trường của cổ phiếu là điều quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư để xác định một khoản đầu tư là thành công hay không thì 2 yếu tố này chiếm trọng số khá lớn trong toàn bộ bộ quy chuẩn đánh giá cổ phiếu.

Xem thêm: Khấu Hao Mòn Tài Sản Cố Định Là Gì ? Ý Nghĩa Khấu Hao Tài Sản Trong Kế Toán

Chúc bạn sớm tìm được cho mình một cổ phiếu tốt và đang định giá thấp hơn giá trị thị trường.