Transfer To Là Gì

 - 
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

transfer
*

transfer /"trænsfə:/ danh từ sự di chuyển, sự dời chỗ; sự truyềnheat transfer: sự truyền nhiệt sự nhượng, sự nhường nhịn lại, sự gửi cho (nghệ thuật) phiên bản đồ dùng lại sự thuim chuyển (nhân viên cấp dưới...) sự chuyển khoản (tài vụ) vé chuyển xe pháo tàu (nhằm thường xuyên đi trên tuyến phố khác) binh lực thulặng đưa (tự đơn vị này quý phái đơn vị khác) hễ từ dời, gửi, dọn nhượng, nhường nhịn, chuyển choto lớn transfer land: nhượng đất trang bị lại, in lại thulặng chuyển (nhân viên...)khổng lồ transfer a student from English department khổng lồ Chinese department: đưa một học viên từ khoa Anh sang khoa Trung đưa xe, thay đổi xe (nhằm liên tiếp đi trên tuyến phố khác)
<"trænsfə:> danh từ o sự chuyển; sự truyền; sự biến đổi § ngân hàng transfer : sự chuyển khoản qua ngân hàng § energy transfer : sự biến đổi năng lượng § heat transfer : sự truyền nhiệt § mass transfer : sự chuyền khối § vapor transfer : sự chuyển hơi nước § transfer of vibration : sự truyền chấn động § transfer bottle : bình chuyển mẫu § transfer prover : bộ hiệu chỉnh truyền động
*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

transfer

Từ điển Collocation

transfer noun

ADJ. massive sầu The war caused a massive transfer of population. | efficient, smooth, successful the smooth transfer of power khổng lồ the new government | net There has been a net transfer of lower-paid people away from the inner cities. | permanent Her boss recommended a permanent transfer overseas. | direct Employees are paid by direct transfer lớn a bank account. | data, information, knowledge | lvà, property | population | resource | giải pháp công nghệ | file, multitruyền thông, software | inter-company, inter-hospital, etc. | bank, capital, cash, credit, financial, money, chia sẻ, stock | electronic, telegraphic | embryo, ren | charge, electron, energy, heat, nuclear, thermal | close-season, miễn phí, 15-million-pound, etc. (all in football)

VERB + TRANSFER make Only the owner can make a transfer of goods. | give sầu sb His club have sầu given him a không tính tiền transfer.

TRANSFER + VERB take place

TRANSFER + NOUN giảm giá, fee, list, payment, price, system (all in football)

PREPhường. ~ between the transfer of property between private buyers | ~ from, ~ to

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Transfer to là gì

a ticket that allows a passenger khổng lồ change conveyances

v.

move from one place lớn another

transfer the data

transmit the news

transfer the patient to another hospital

cause to lớn change ownership

I transferred my stochồng holdings to my children


Microsoft Computer Dictionary

n. 1. The movement of data from one location to another. 2. The passing of program control from one portion of code to another.vb. To move data from one place to another, especially within a single computer. Compare transmit.

Xem thêm: Tuổi Quý Sửu Sinh Năm 73 Mệnh Gì ? Cập Nhật 2020 Tuổi Quý Sửu Hợp Tuổi Nào, Màu Gì, Hướng Nào

Bloomberg Financial Glossary

转移|转让|转帐|过户|转拨转移;转让;转帐;过户;转拨A change of ownership from one person or các buổi tiệc nhỏ to lớn another.

Xem thêm: Đĩa Md Là Gì - Đĩa Md ( Minidisc )

Investopedia Financial Terms


Transfer

A tax-không tính phí, non-reportable movement of assets between retirement plans.