Định Nghĩa Wizard Bằng Tiếng Việt

 - 

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ hawacorp.vn.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một cách đầy niềm tin.

quý khách hàng đang xem: Wizard là gì

approving You might Hotline someone a wizard who has great skill or who manages lớn vì chưng something that is extremely difficult: The time has come for plain speaking, & no half-truths và muttering like that of so many wizards. The financial wizards tell us in the truyền thông all about the productivity per person in this country & in other countries. The wizards generally gather in specialized strongholds called covenants, which are often built in places of power. Becoming a ghost is also an option for wizards & witches; however, it is said that it is a pale imitation of life. Mayavi, the protagonist in the series, is a little devil, who helps khổng lồ keep the forest safe from villains & dark wizards. However, they are uncomfortable for extended trips, even with a cushion charm applied, & thus many wizards favour other means of transport for those journeys. Using powerful magic và swordsmanship they battle overreaching wizards, demons seeking to lớn destroy the world, và an occasional hapless gang of bandits. Các quan điểm của những ví dụ không biểu thị quan điểm của các chỉnh sửa viên hawacorp.vn hawacorp.vn hoặc của hawacorp.vn University Press xuất xắc của các đơn vị cấp giấy phép.


Bạn đang xem: Định Nghĩa Wizard Bằng Tiếng Việt

*

*

*Xem thêm: Sdp Là Gì - Sdp Có Nghĩa Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hawacorp.vn English hawacorp.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm:

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng China (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng China (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Nước Hàn Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語